Aidan + Eoghan (Bushy Pk.) 1
Daithi + Adam (Fhursa) 0